Standarder

 

Standarderna fick sin början i den första europeiska ”Barn på Sjukhus” konferensen i maj 1988 i Leiden. EACHs, European Association for Children in Hospital, medlemsorganisationerna hade som mål att integrera standarderna i lagstiftningen, rekommendationerna och anvisningarna i alla de europeiska länderna. NOBAB anser att bruket av anvisningarna är ett sätt att avancera i att trygga barnavårdens standarad.

 

1. Sjukhusvård

Barn skall läggas in på sjukhus endast då den nödvändiga vården kräver det och inte kan ges på ett lika bra sätt i hemmet eller i den öppna vården.

2. Rätt till föräldrarnas närvaro

Barn på sjukhus har rätt att ha föräldrar eller någon annan närstående person hos sig under hela sjukhusvistelsen.

3. Föräldrarnas medverkan

Föräldrar får vistas hos sitt barn på sjukhus utan extra kostnader eller inkomstförluster i samband med barnets sjukhusvistelse. Föräldrar skall få stöd att ta aktiv del i barnets vård.

4. Information

Barn och föräldrar skall få information om barnets sjukdom, behandling och vård på ett sätt som de kan förstå och som är anpassat till barnets ålder och uppfattningsförmåga.

5. Gemensamma beslut

Barn och föräldrar skal l – efter grundlig information – vara delaktiga i beslut som gäller behandling och vård av barnet. Alla barn skall skyddas mot onödiga medicinska behandlingar och undersökningar.

6. Miljö

Barn skall vårdas tillsammans med andra barn i samma utvecklingsstadium och inte på vuxenavdelningar.

7. Stöd i utvecklingen

Barn har rätt till lek och skolundervisning som är anpassad till deras ålder och sjukdomstillstånd. Miljön skall vara planerad och utrustad för att möta barns behov.

8. Kvalificerad personal

Personal som vårdar och behandlar barn skall ha sådan utbildning och kompetens att de kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och dess familj.

9. Kontinuitet

Vård- och behandlingsteamet skall vara organiserat så att det tillförsäkrar varje barn kontinuitet i vården.

10. Integritet

Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet skall respekteras.

 

Varför behövs standarder?

Standarderna består av tio grundsatser som bygger på FN:s Barnkonvention. I grundsatserna betonas emotionella och utvecklingsrelaterade behov hos barn som vårdas på sjukhus.

De första standarderna för barnsjukvård tillkom år 1988 i Leiden där den första europeiska konferensen kring barns välbefinnande på sjukhus arrangerades. Konferensen godkände en ”Charter for Children i Hospital” som bestod av 10 artiklar. De nordiska standarderna för barnsjukvård utarbetades samnordiskt utgående från artiklarna.

Numera har standarderna förenhetligats till europeiska standarder för barnsjukvård och de har godkänts i 16 europeiska länder.

Syftet med standarderna är att ge vårdpersonalen kriterier för kvalitativ barnsjukvård. Föreningen arbetar för att standarderna skall medtas i lagar och förordningar, rekommendationer och direktiv.

 

Lasten ja nuorten oikeudet sairaalassa (pdf)

Standardit -juliste (pdf)

Pohjoismaiset standardit nuorten siirtymiselle lasten sairaanhoidosta aikuisten sairaanhoitoon (pdf)