Välkommen till NOBAB i Finlands hemsidor !

Suomen NOBAB – NOBAB i Finland är tillsammans med de övriga nordiska länderna medlem i Nordisk förening för sjuka barns behov– och representerar Finland i EACH (European Association for Children in Hospital).

Utgångsläget för föreningens verksamhet är barnsjukvårdens standarder, dvs. normer. Standarderna bygger på FN:s konvention om Barns Rättigheter och de har utformats i samarbete mellan olika yrkeskategorier och föräldrar.

 

 

Standarder:

Sjukhusvård

Barn skall läggas in på sjukhus endast då den nödvändiga vården kräver det och inte kan ges på ett lika bra sätt i hemmet eller i den öppna vården.

Lue lisää
Rätt till föräldrarnas närvaro

Barn på sjukhus har rätt att ha föräldrar eller någon annan närstående person hos sig under hela sjukhusvistelsen.

Lue lisää
Föräldrarnas medverkan

Föräldrar får vistas hos sitt barn på sjukhus utan extra kostnader eller inkomstförluster i samband med barnets sjukhusvistelse. Föräldrar skall få stöd att ta aktiv del i barnets vård.

Lue lisää
Information

Barn och föräldrar skall få information om barnets sjukdom, behandling och vård på ett sätt som de kan förstå och som är anpassat till barnets ålder och uppfattningsförmåga.

Lue lisää
Gemensamma beslut

Barn och föräldrar skal l - efter grundlig information - vara delaktiga i beslut som gäller behandling och vård av barnet. Alla barn skall skyddas mot onödiga medicinska behandlingar och undersökningar.

Lue lisää
Miljö

Barn skall vårdas tillsammans med andra barn i samma utvecklingsstadium och inte på vuxenavdelningar.

Lue lisää
Stöd i utvecklingen

Barn har rätt till lek och skolundervisning som är anpassad till deras ålder och sjukdomstillstånd. Miljön skall vara planerad och utrustad för att möta barns behov.

Lue lisää
Kvalificerad personal

Personal som vårdar och behandlar barn skall ha sådan utbildning och kompetens att de kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och dess familj.

Lue lisää
Kontinuitet

Vård- och behandlingsteamet skall vara organiserat så att det tillförsäkrar varje barn kontinuitet i vården.

Lue lisää
Integritet

Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet skall respekteras.

Lue lisää